۴۰۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی Single

معنی کلمه Single

تنها - مجرد انگلیسی چی میشه

Single یعنی چه؟

تنها - مجرد به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۸:۴۵ ۱ نظر
رحمان مولایی

معنی Kid

معنی کلمه Kid

بچه انگلیسی چی میشه

Kid یعنی چه؟

بچه به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۲۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Bus

معنی کلمه Bus

اتوبوس انگلیسی چی میشه

Bus یعنی چه؟

اتوبوس به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Alone

معنی کلمه Alone

تنها انگلیسی چی میشه

Alone یعنی چه؟

تنها به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۱۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Rice

معنی کلمه Rice

برنج انگلیسی چی میشه

Rice یعنی چه؟

برنج به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۱۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Face

معنی کلمه Face

صورت - رخ انگلیسی چی میشه

Face یعنی چه؟

صورت - رخ به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Topic

معنی کلمه Topic

موضوع انگلیسی چی میشه

Topicیعنی چه؟

موضوع به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Try

معنی کلمه Try

سعی تلاش انگلیسی چی میشه

Try یعنی چه؟

سعی تلاش به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۰۸ ۰ نظر
رحمان مولایی