معنی کلمه Tower

برج انگلیسی چی میشه

Tower یعنی چه؟

برج به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی برج به انگلیسی = Tower

 

Tower = برج