هم خانواده حس

کلمات هم خانواده حس

 حس یعنی چه؟

معنی کامل حس و هم خانواده

ادراک، دریافت، درک، احساس، عاطفه، حساسیت