هم خانواده مقصد

کلمات هم خانواده مقصد

 مقصد یعنی چه؟

معنی کامل مقصد و هم خانواده

قصد، قاصد ،مقصود