هم خانواده معلوم

کلمات هم خانواده معلوم

معلوم یعنی چه؟

معنی کامل معلوم و هم خانواده

 

 

 

 

 

 

هم خانواده معلوم : علم ، علوم ، عالم ، تعلیم ، معلم