متضاد خوب

کلمات هم خانواده خوب

خوب یعنی چه؟

معنی کامل خوب و هم خانواده