متضاد خوب

کلمات هم خانواده خوب

خوب یعنی چه؟

معنی کامل خوب و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه خوب: بد