هم خانواده درس

کلمات هم خانواده درس

 درس یعنی چه؟

معنی کامل درس و هم خانواده

آموزش، بحث، تعلیم، مشق، پند، عبرت