معنی کلمه Talk

گفتگو انگلیسی چی میشه

Talkیعنی چه؟

گفتگو به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی گفتگو به انگلیسی = Talk

 

Talk = گفتگو