معنی کلمه Tall

بلند انگلیسی چی میشه

Tall یعنی چه؟

بلند به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی بلند به انگلیسی = Tall

 

Tall = بلند