معنی کلمه Tall

بلند انگلیسی چی میشه

Tall یعنی چه؟

بلند به انگلیسی