معنی کلمه Town

شهر انگلیسی چی میشه

Town یعنی چه؟

شهر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی شهر به انگلیسی = Town

 

Town = شهر