معنی کلمه Town

شهر انگلیسی چی میشه

Town یعنی چه؟

شهر به انگلیسی