هم خانواده انتظار

کلمات هم خانواده انتظار

انتظار یعنی چه؟

معنی کامل انتظار و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده انتظار : نظر - ناظر- منظور- منتظر - منظره- نظارت