هم خانواده انتظار

کلمات هم خانواده انتظار

انتظار یعنی چه؟

معنی کامل انتظار و هم خانواده