معنی کلمه Tree

درخت انگلیسی چی میشه

Tree یعنی چه؟

درخت به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی درخت به انگلیسی = Tree

 

Tree = درخت