هم خانواده گوهر

کلمات هم خانواده گوهر

 گوهر یعنی چه؟

معنی کامل گوهر و هم خانواده

اصل، تبار، حسب، نژاد، نسب، جوهر، ذات