هم خانواده گوهر

کلمات هم خانواده گوهر

 گوهر یعنی چه؟

معنی کامل گوهر و هم خانواده