هم خانواده چراغ

کلمات هم خانواده چراغ

 چراغ یعنی چه؟

معنی کامل چراغ و هم خانواده

 

 

 

جلوند، چلچراغ، سراج، فانوس، مشکات، مصباح