هم خانواده چراغ

کلمات هم خانواده چراغ

 چراغ یعنی چه؟

معنی کامل چراغ و هم خانواده