هم خانواده نظر

کلمات هم خانواده نظر

 نظر یعنی چه؟

معنی کامل نظر و هم خانواده

 

 

 

تماشا، چشم، دیدن، دید، عنایت، مشاهده، نظاره