هم خانواده نظر

کلمات هم خانواده نظر

 نظر یعنی چه؟

معنی کامل نظر و هم خانواده