هم خانواده مردم

کلمات هم خانواده مردم

 مردم یعنی چه؟

معنی کامل مردم و هم خانواده

 

 

 

آدم، آدمی، آدمیزاد، انس، انسان، بشر، توده، خلق، عوام