هم خانواده مردم

کلمات هم خانواده مردم

 مردم یعنی چه؟

معنی کامل مردم و هم خانواده