هم خانواده محترم

کلمات هم خانواده محترم

 محترم یعنی چه؟

معنی کامل محترم و هم خانواده

 

 

 

ارجمند، باآبرو، بااعتبار، باشخصیت، بزرگوار، شخیص، شریف، حرمت دار