هم خانواده محترم

کلمات هم خانواده محترم

 محترم یعنی چه؟

معنی کامل محترم و هم خانواده