هم خانواده عدل

کلمات هم خانواده عدل

 عدل یعنی چه؟

معنی کامل عدل و هم خانواده

انصاف، داد، عدالت، معدلت، بار، بسته، جوال، لنگه، هاله