هم خانواده عدل

کلمات هم خانواده عدل

 عدل یعنی چه؟

معنی کامل عدل و هم خانواده