هم خانواده ضعف

کلمات هم خانواده ضعف

ضعف یعنی چه؟

معنی کامل ضعف و هم خانواده

 

 

 

 

 

 

هم خانواده ضعف: ضعیف ، ضعف و ضعفا