هم خانواده ضعف

کلمات هم خانواده ضعف

ضعف یعنی چه؟

معنی کامل ضعف و هم خانواده