هم خانواده شکر

کلمات هم خانواده شکر

شکر یعنی چه؟

معنی کامل شکر و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه شکر: امتنان، تشکر، حق شناسی، حمد، سپاس، شکرانه، منت