هم خانواده شکر

کلمات هم خانواده شکر

شکر یعنی چه؟

معنی کامل شکر و هم خانواده