هم خانواده سیستم

کلمات هم خانواده سیستم

 سیستم یعنی چه؟

معنی کامل سیستم و هم خانواده

 

 

 

جهاز، دستگاه، نظام، سامانه، روش، قاعده، اسلوب