هم خانواده سیستم

کلمات هم خانواده سیستم

 سیستم یعنی چه؟

معنی کامل سیستم و هم خانواده