هم خانواده سبز

کلمات هم خانواده سبز

 سبز یعنی چه؟

معنی کامل سبز و هم خانواده

اخضر، خضرا ، تازه، تر، خرم، شاداب ، شاد، شمشیر، خنجر