هم خانواده سبز

کلمات هم خانواده سبز

 سبز یعنی چه؟

معنی کامل سبز و هم خانواده