هم خانواده ساختمان

کلمات هم خانواده ساختمان

 ساختمان یعنی چه؟

معنی کامل ساختمان و هم خانواده

 

 

 

بنا، ساخت، عمارت، آپارتمان، خانه، ویلا، ساختار، نهاد، وضع، معماری