هم خانواده ساختمان

کلمات هم خانواده ساختمان

 ساختمان یعنی چه؟

معنی کامل ساختمان و هم خانواده