هم خانواده خوراک

کلمات هم خانواده خوراک

 خوراک یعنی چه؟

معنی کامل خوراک و هم خانواده

 

 

 

غذا- قوت- مائده- نان-- خوردنی