هم خانواده خوراک

کلمات هم خانواده خوراک

 خوراک یعنی چه؟

معنی کامل خوراک و هم خانواده