هم خانواده توانا

کلمات هم خانواده توانا

 توانا یعنی چه؟

معنی کامل توانا و هم خانواده

پرقدرت، توانمند، زورمند، قادر، قدرتمند، قوی، نیرومند، باقدرت، متنفذ، مقتدر