هم خانواده توانا

کلمات هم خانواده توانا

 توانا یعنی چه؟

معنی کامل توانا و هم خانواده