هم خانواده بزرگ

کلمات هم خانواده بزرگ

 بزرگ یعنی چه؟

معنی کامل بزرگ و هم خانواده

 

 

 

ارجمند، بابا، خداوند، خواجه، رئیس، سر، سرپرست، سرور، شخیص