هم خانواده بزرگ

کلمات هم خانواده بزرگ

 بزرگ یعنی چه؟

معنی کامل بزرگ و هم خانواده