هم خانواده اوراق

کلمات هم خانواده اوراق

اوراق یعنی چه؟

معنی کامل اوراق و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده اوراق : ورق

 

معنی کلمه اوراق: نزاع، جنگ، تکه، پاره، اشغال، اوراق، ته مانده، قراضه، ماشین الات اوراق