هم خانواده اوراق

کلمات هم خانواده اوراق

اوراق یعنی چه؟

معنی کامل اوراق و هم خانواده