هم خانواده امور

کلمات هم خانواده امور

امور یعنی چه؟

معنی کامل امور و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده امور: امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر