هم خانواده امور

کلمات هم خانواده امور

امور یعنی چه؟

معنی کامل امور و هم خانواده