هم خانواده ارزش

کلمات هم خانواده ارزش

 ارزش یعنی چه؟

معنی کامل ارزش و هم خانواده

بها، ثمن، قیمت، مظنه، نرخ، ارج، اهمیت، اعتبار