هم خانواده ارزش

کلمات هم خانواده ارزش

 ارزش یعنی چه؟

معنی کامل ارزش و هم خانواده